REGULAMENT “GIVEAWAY – BADEHAUS”

Articolul 1: ORGANIZATORUL
“Giveaway-ul BADEHAUS” este organizat de INSTAL IMPEX S.R.L., cu sediul in Arad, str. Andrei Şaguna nr.29, cod poştal 310036, Cod Unic de Înregistrare RO 10933767, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J/02/526/1998, denumită în continuare "Organizator".


Articolul 2. TEMEIUL LEGAL
2.1 Concursul “Giveaway-ul BADEHAUS“ este organizat in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare.
2.2 Concursul este organizat si se desfasoara pe teritoriul Romaniei in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, prin intermediul retelei socializare www.facebook.com, pe pagina oficială de Facebook a Organizatorului https://www.facebook.com/badehaus.ro
2.3 Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze termenilor si conditiilor prezentului Regulament oficial (denumit in continuare “Regulament”). Regulamentul Oficial este disponibil oricarui solicitant in mod gratuit pe www.badehaus.ro sau pe pagina de facebook https://www.facebook.com/badehaus.ro – sectiunea dedicata concursului pe toata perioada Concursului.

Articolul 3: DURATA SI LOCUL DESFASURARII

3.1. Concursul “Giveaway BADEHAUS“ se desfasoara in perioada: 08.11.2023, ora 11:30 – 13.11.2023, ora 12:00, pe pagina oficială de Facebook a Organizatorului.
3.2. Inainte de data inceperii Concursului si ulterior datei incetarii Concursului, indeplinirea conditiilor mentionate in Regulamentul nu mai confera dreptul de a participa la Concurs.
3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica durata de desfasurare a prezentului Concurs. Orice modificare va fi comunicata si va intra in vigoare de la data publicarii acesteia pe pagina de facebook a organizatorului https://www.facebook.com/badehaus.ro
3.4 Ulterior datei incetarii duratei Concursului, Organizatorul nu mai are nici o responsabilitate si nu isi mai asuma nici o obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia actualitatii sau continuarii Concursului.


Articolul 3: CONDITII DE PARTICIPARE

3.1. Concursul este organizat si se desfasoara pe teritoriul Romaniei in conformitate cu prevederile prezentului Regulament si se adreseaza oricarei persoane fizice care a implinit varsta de 18 ani anterior datei de incepere a Concursului sau cel tarziu la data inceperii concursului, cu domiciliul in Romania, care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumite in continuare „Participanti”).
3.2. Persoanele care nu au implinit varsta de 18 ani anterior datei inceperii Concursului sau cel tarziu la data inceperii Concursului, nu au dreptul sa participe la Concurs. Verificarea varstei participantului se va face in momentul validarii, prin verificarea datei de nastere a acestuia. Castigatorul isi asuma raspunderea pentru toate informatiile pe care le furnizeaza Organizatorului.
3.3. Nu sunt eligibili sa participe la Concurs angajatii Organizatorului si nici membrii tuturor familiilor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).
3.4. Participarea la acest Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.
3.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula inscrierea oricarui Participant care nu respecta Regulamentul sau care este suspectat de frauda.


Articolul 4: MECANISMUL “Giveaway BADEHAUS“

Pentru a participa, utilizatorii trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

Să dea 'Like' paginii de Facebook a Organizatorului.
Să distribuie public postarea concursului pe pagina lor de Facebook.
Să eticheteze trei prieteni în comentariile postării concursului.
Fiecare participant va putea participa o singură dată.

Castigatorii vor intra in posesia premiilor ulterior extragerii si validarii acestora. Premiile vor fi insotite de factura fiscala cu valoare 0. De asemnea premiile vor fi expediat prin curier la adresa indicata de catre castigator pe teritoriul Romaniei.

Articolul 5: DESEMNAREA CASTIGATORILOR
5.1 Desemnarea castigatorului se va face in data de 13.11.2023, prin aplicatia random comment picker for Facebook și vor fi anunțați pe pagina de Facebook a Organizatorului în data de 13.11.2023.
5.2 In cazul in care castigatorul nu a indeplinit toate conditiile de participare la prezentul Concurs, acesta va fi invalidat si se va apela la o rezerva.

Articolul 6: PREMIILE
Premiile constau în 2 baterii, si anume:
1 buc x baterie pentru chiuveta de bucatarie Ratio Ferro in valoare de 221 lei Tva inclus si
1 buc x baterie pentru lavoar Square Ferro in valoare de 204 lei Tva inclus
Premiile nu pot fi schimbate în bani sau în alte produse sau servicii.
Valoare premiilor este echivalentului pretului de vanzare al produselor pe site-ul organizatorului www.badehaus.ro pe perioada desfasurarii prezentului concurs


Art. 7. LIMITAREA RASPUNDERII
7.1. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Concurs, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Concurs. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita inscrierea in Concurs in perioada de desfasurare a Concursului.
7.2. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi cont de utilizator facebook;
7.4. Organizatorul este absolvit de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigator si/sau de catre persoanele care il reprezinta legal in legatura cu premiul castigat.
7.5. Organizatorul va acorda premiile in conformitate cu specificatiile acestui Regulament.
7.6. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
1. actiunile si calitatea serviciilor prestate de catre terti pentru si in numele sau;
2. probleme de ordin tehnic sau de incapacitate a participantului (erori ale browserelor, probleme ale conexiunii la internet, probleme de hardware sau software ale calculatorului cu care acceseaza pagina https://www.facebook.com/badehaus.ro , incapacitatea Participantului de a lucra la calculator sau de a naviga pe internet) pe care le-ar putea intampina acestia la inscrierea in Concurs, din motive care nu tin de Organizator.


Articolul 8: Prelucrarea datelor cu caracter personal
• Datele cu caracter personal ale participanților sunt prelucrate de către Organizator în scopul desfășurării Concursului, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul”) și ale Legii nr. 190/2018.
• Datele personale sunt prelucrate de către Organizator, în calitate de operator de date, atât direct, cât și prin intermediul Agențiilor, în calitate de persoane împuternicite (entități care prelucrează date cu caracter personal pe seama și în numele Organizatorului) în sensul Regulamentului.
• Temeiul juridic al prelucrării datelor îl constituie executarea contractului (art. 6 alin. 1 lit. b) din Regulament), respectiv acordarea de către Organizator, câștigătorului premiul menționat în prezentul regulament de concurs.
• De asemenea, Organizatorul prelucrează datele câștigătorului în temeiul obligațiilor prevăzute de reglementările legale în vigoare referitoare la calcularea, reținerea și virarea la bugetul de stat a sumelor reprezentând taxe, impozite și contribuții datorate de aceștia în considerarea naturii premiilor acordate care constituie avantaje în natură și care urmează regimul fiscal al acestei categorii, conform art. 6 alin. 1 lit. c) din Regulament.
• Categoriile de date personale care fac obiectul prezentei prelucrări sunt următoarele:
o pentru toți participanții: contul de Facebook cu informațiile aferente;
o pentru câștigător: nume, prenume, adresa de email, număr de telefon, localitatea de reședința, fotografia și datele din cartea de identitate.
Persoanele vizate și drepturile acestora
• Persoanele vizate de prezenta prelucrare sunt persoanele fizice majore care se înscriu în concurs potrivit prezentului Regulament, indiferent dacă se dovedește ulterior că acestea nu îndeplineau condițiile pentru a fi considerate participant potrivit prezentului regulament.
• Fiecare persoană vizată de prezenta prelucrare beneficiază conform prevederilor legale aplicabile în materie de următoarele drepturi:
o dreptul de acces la date – aveți dreptul, ca în orice moment, să știți ce date prelucrăm cu privire la dumneavoastră și cum prelucrăm aceste date;
o dreptul la rectificare – în cazul în care constatați că datele pe care le prelucrăm sunt incorecte sau incomplete, aveți dreptul să ne solicitați rectificarea, completarea datelor inexacte sau incomplete;
o dreptul la ștergerea datelor - în anumite situații (de ex. atunci când datele nu mai sunt necesare pentru scopul în care au fost colectate sau atunci când datele sunt prelucrate ilegal) să solicitați ștergerea datelor dumneavoastră prelucrate în scopurile menționate în prezentul document;
o dreptul la restricționarea prelucrării - vă este recunoscut, în condițiile art. 18 din Regulament, iar Organizatorul va fi obligat să oprească temporar prelucrarea datelor până la clarificarea exactă a situației acestor date;
o dreptul la opoziție - din motive legate de situația dumneavoastră particulară, în condițiile art. 21 din Regulament;
o dreptul de a vă adresa cu o plângere - la Autoritatea Națională de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal;
o dreptul de a vă adresa cu o acțiune în instanța - atunci când considerați că drepturile dumneavoastră sunt încălcate;
În cazul oricăror întrebări cu privire la prelucrarea datelor personale sau în vederea exercitării oricăruia dintre drepturile menționate mai sus, persoana vizată va transmite o cerere scrisă, la adresa de e-mail office@instalimpex.ro sau prin Poștă cu confirmare de primire la adresa Organizatorului, menționată la Articolul 1 - ORGANIZATORUL.
Stocarea datelor cu caracter personal
Datele participanților la Concurs sunt stocate pentru o perioadă de 2 ani de la data finalizării Concursului, pentru respectarea termenului general de formulare a plângerilor sau contestațiilor.
Documentele justificative care stau la baza acordării premiului, cum sunt factura fiscala, sunt păstrate pentru o perioada de 10 ani de la închiderea anului financiar relevant, pentru a putea fi prezentate autorităților financiare competențe, la solicitarea acestora.
Categorii de destinatari
Datele cu caracter personal colectate și prelucrate în cadrul concursului de către sau pe seama Organizatorului pot fi transmise partenerilor contractuali ai acestuia care asistă în organizarea concursului (care vor prelucra datele conform instrucțiunilor Organizatorului) și realizării celorlalte scopuri menționate mai sus, altor parteneri contractuali, autorităților competente, conform prevederilor legale în vigoare, precum și publicului (în ceea ce privește câștigătorii). Organizatorii se obligă să respecte toate prevederile legale privind protecția datelor personale, stocând datele atât pe perioada desfășurării concursului, cât și ulterior încheierii acestuia, pe perioada necesară, în acord cu prevederilor legale în vigoare în materie fiscală și în materia arhivării.

Articolul 9: Litigii
Orice litigiu apărut între Organizator și participanți se va rezolva pe cale amiabilă. Dacă aceasta nu este posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești de la sediul Organizatorului.

Articolul 10: Alte dispoziții
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe concursul dacă apar circumstanțe imprevizibile care împiedică desfășurarea normală a acestuia.